Quote

May 3, 2020
Notification on the establishment of the joint commission for certification of software solutions manufacturers/maintainers
As part of the continuation of the fiscal process, the General Directorate of Taxation notifies all entities in the field of Information Technology, on the establishment […]
May 3, 2020
Small business taxpayers will not pay simple profit tax installments for 2020
The tax administration informs taxpayers, subjects of Simplified Profit Tax, that the normative act no. 19, dated 23.04.2020, which changes the Law no. 9632, dated 30.10.2006 […]
May 3, 2020
The amendments to the law no. 8438 dated 28.12.1998 “on income tax” enter into force
The tax administration informs the taxpayers that the normative act no. 18, dated 23.04.2020, which changes the Law no. 8438, dated 28.12.1998 “On income tax”, has […]
May 3, 2020
29.04.2020- Përfundon afati i paraqitjes së ankesave të individëve/subjekteve për Paketën I-re të përfitimit të ndihmës financiare
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar, të cilët konsiderojnë se mund të jenë përfitues të ndihmës financiare sipas VKM […]